Praktisk guide til styrets ansvar

Et verdiskapende styre eller et kontrollerende styre?

Denne diskusjonen går jevnlig, og selv om styret er ikke bare en formalitet men også svært verdiskapende og virksomhetens kraftsentrum for mange selskaper, så påligger det styrets medlemmer et stort ansvar. Det er i disse dager mange nye styremedlemmer på vei inn i Norske aksjeselskaper, så her følger en liten guide til praktisk styrearbeid.

Valg av styremedlemmer og deres spesifikke ferdigheter er derfor  avgjørende. Det er viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse man har behov for i nye styremedlemmer.

Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen står for valget av styremedlemmer. For optimal funksjon bør styret inneholde medlemmer med variert kompetanse som kan utfylle hverandre og som dekker selskapets kompetansebehov og som kollegium kan bidra til at selskkapet når sine mål.

Styremedlemmets rolle

Styremedlemmer jobber først og fremst for selskapets beste, selv om de er individuelt valgt. Et styremedlem representerer altså bare seg selv i styret, men rapporterer gjerne til de som har valgt inn vedkommende. Vedtektene avgjør vanligvis varigheten av styrevervet, men et medlem kan trekke seg tilbake tidligere hvis nødvendig.

Styrets roller og forpliktelser

Styret gir retning for virksomheten og sørger for overoppsyn. Noen av deres hovedoppgaver inkluderer:

  • Oppfølging av av virksomhetens drift og ledelse.
  • Holde seg informert om økonomisk status.
  • Sikre forsvarlig egenkapital og likviditet. 
  • Etablere tilstrekkelige planer, budsjetter og retningslinjer.
  • Ansettelse eller avsettelse av daglig leder.
  • Påse at daglig leder følger vedtatte planer og rutiner.

Organisering av styremøter


Styrelederen er ansvarlig for å organisere styremøter og sørge for at viktige saker diskuteres. Alle relevante dokumenter skal være tilgjengelige for styremedlemmer i god tid før møtet.

Styremøtets gjennomføring

Møter kan gjennomføres på mange måter, enten fysisk, over telefon eller via video. Det er også i enkelte saker mest praktisk med en forenklet behandling per e-post. Det er viktig å sikre god kommunikasjon og en effektiv beslutningsprosess.

Hvordan håndtere interessekonflikter

Et styremedlem bør være oppmerksom på potensielle interessekonflikter, spesielt hvis det er fare for at deres personlige eller økonomiske interesser kan kollidere med selskapets interesser.

Dokumentasjon av beslutninger

Det er viktig å dokumentere styrets beslutninger grundig. Alle beslutninger, uenigheter og tilstedeværelse bør noteres nøye i protokollen. Det er vanligvis Daglig Leder som utarbeider protokollen

Når inntektene svikter

Når inntektene ikke strekker til, må styret intensivere sitt tilsyn og sørge for at de nødvendige tiltakene settes i verk, spesielt hvis egenkapitalen faller under akseptable grenser. Dette kan kreve hyppigere og kanskje digitale møter, samt innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Styrets forpliktelser i lys av egenkapital

Styret bør være oppmerksom på selskapets egenkapital og sikre at det ikke blir tatt beslutninger som kan sette egenkapitalen i fare.

Erstatningsansvar

Styremedlemmer kan bli holdt ansvarlige for eventuell skade de forårsaker selskapet. Det er avgjørende å handle i selskapets beste interesse og unngå uaktsomhet. Aksjelovens regler om styreansvar gjelder for alle som påtar seg verv som styremedlem i et aksjeselskap

Vil du lese mer?

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med styrerekruttering